Soal UAS Bhs Sunda SMA X Semester 1 Ganjil

Berikut di bawah ini adalah 20 soal PG dan 5 soal essay yang merupakan Soal UAS Bhs Sunda SMA X Semester 1 Ganjil. Selamat mencoba.

A. Pilih sala sahiji jawaban anu pangbenerna
1. Siga enya we gaya momotoran.Kawas motor bogana sorangan bae, Padahal anu emang na. Pantes bae ku batur disarebut…….
A. Adat kakurung ku iga
B. Agul ku paying butut
C. Paanteu-anteur julang
D. Ambek nyedek tanaga midek
E. Adean ku kuda beureum

2. Ti baheula budak eta mah ngan kitu wae kalakuanana the,abong…….
A. Adat kakurung ku iga
B. Banda tatalang raga
C. Agul kupayung butut
D. Henteu gedag bulu salambar
E. Letah teu tulangan

3. Nu jadi lawana ge….,sangkilang dihurup ku limaan
A. Teu busik bulu salambar
B. Neukteuk leukeur meulah jantung
C. Neukteuk leukeur meulah jantung
D. Oray nyampeurkeun paneunggeul
E. Raweuy beuweungeun rambay alaeun

4. Pantes we teu ngalawan ge da lawan sakitu jangkung badagna, ahirna mah……
A. Ambek nyedek tanaga midek
B. Banda tatalang raga
C. Adeat kakurung ku iga
D. Henteu gedag bulu salambar
E. Kumeok memeh di pacok

5. Abdi mah teu…., mugi wae janten kasaean
A. Aracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
B. Balungbang timur caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan
C. Agul ku payung butut
D. Unggut kalinduan gedag kaanginan
E. Paanteur-anteur julang

6. Eta jalma ti tadi ngan ……. wae didinya teu ingkah-ingkah
A. Ngabedega
B. Turun unggah
C. Cilingcingcat
D. Pulang anting
E. Balawiri

7. Dongeng mah …… ku cara lisan.
A. Sumebarna
B. Paburencay
C. Gelar na
D. Papisahna
E. Ngahijina

8. Majalah Mangle mah …… saminggu sakali.
A. Lugayna
B. Budalna
C. Kaluarna
D. Medalna
E. Hudangna

9. Kang dadun the geuning, lurah ……. jaman kapungkur
A. Urut
B. Restan
C. Panyesaan
D. Manten
E. Sesa

10. Ngadegna gedung monas teh ……. presiden soekarno
A. Gara-garana
B. Alpukahna
C. Gawe
D. Pagaweanana
E. Pagawean

11. Upama urang ulin di puseur kota bandung, urang tantu bakal ….. jalan oto Iskandar Di nata
A. Papanggih
B. Kapanggih
C. Panggihan
D. Manggihan
E. Dipanggihan

12. Eta ngaran jalan the pikeun pangeling-ngeling kana jasa-jasa pa oto dina mangsa Jumenangna. kecap mangsa jumeneng sarua hartina jeung ……
A. Basa jayana
B. Nalika aya keneh
C. Sajarahna
D. Jaman perjuangan
E. Waktos baheula

13. Oto Iskandar Di Nata meunang….. si jalak harupat.
A. Dilandi
B. Ngalandi
C. Landi-landi
D. Dilandin

14. Sok tumaros saban neteup langit. Kecap saban bias diganti ku kecap…..
A. Nalika
B. Unggal
C. Sawaktu-waktu
D. Basa
E. Waktu

15. Naha bulan satia nembongan. Kecap nembongan asalna tina kecap ……
A. Tembong
B. Nembong
C. Katingali
D. Tingali
E. Ningali

16. Bangun nu taya kacape. Kecap bangun sarua hartina jeung kecap…..
A. Kawas
B. Siga
C. Jigana
D. Lir
E. Cara

17. Taya ……. meneh n amah jading pamingpin teh, ku anak buah ge diledek.
A. Mamarasna
B. Komarana
C. Kawani
D. Peurahna
E. Kawasa

18. Kudu …… ari make sikat gigi teh, ulah nu saha wae, bisi aya panyakitan.
A. Cicing
B. Nganjrek
C. Linggih
D. Matuh
E. Dumuk

19. Puguh bulan satia moal rek jalir. Kecap jalir sabalikna tina kecap …..
A. Jujur
B. Ingkar
C. Sabar
D. Satia
E. Taat

20. Peuting beuki jempling. Doa-doa geus diburakeun. Kecap doa-doa dina sempalan sajak di luhur kaasup kana wangunb kecap …..
A. Dwipurwa
B. Dwirwka
C. Dwikosa
D. Dwilingga
E. Dwimadya

B. Susun ieu kecap-kecap di handap jadi wangun kalimah
1. Tumuwuh
2. Mekar
3. Balukarna
4. Nyangkem
5. Ku margi